• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


74 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

zAFER kILIÇER Banu Mustan Dönmez  
‘KÜLTÜREL KİMLİK’ VE ‘KÜLTÜREL ADAPTASYON’ KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE MALATYA ROMANLARININ MÜZİK PRATİKLERİ* Ss, 9-45
MUSIC PRA CTICES OF MA LAT YA ROMAN IES WITH IN THE FRAME WOR K OF ‘CULTURA L IDENT ITY’ AN D ‘CULTURA L ADAPTAT ION ’ CON CEPTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Salman  
TOHUM VE TOPRAK METAFORU ÜZERİNDEN BİR OLAĞANÜSTÜ DOĞUM RİTÜELİ: BUĞDAY OĞULLAR, MERCİMEK KIZLAR Ss, 47-59
AN EXTRAOR DINAR Y BIRTH RITUAL BY USING THE SEE D AN D SOIL META PHOR : WHEAT BOYS, LENT IL GIRLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsen Topses  
Psikolojik Danışma Sürecinde “KENDİNİ KABUL” VE “SAVUNUCU DAVRANIŞ” KAVRAMLARININ FELSEFİ VE, PSİKOLOJİK BOYUTLARI Ss, 61-72
THE PHILOSOPHICAL AN D PSYCHO LOG ICAL ASPECTS OF SELFACCEPTAN CE AN D DEFEN SIVE BEHA VIOR S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye TÜRKAN  
RUHSATÎ’NİN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASI BAĞLAMDA HALK HİKÂYELERİ Ss, 73-84
FOLK STOR YS FROM THE POINT OF INTERTE XTUALITY IN RUHSAT Î’S POEM S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Cem Demir  
KRİMİNOLOJİ TEORİLERİ İLE BEYOĞLU RAPSODİSİ’NE DOKUNUŞ Ss, 85-96
TO UCHING BEYOĞLU RAPSODY WITH THEOR IES OF CRIMINO LOG Y

Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLİN ARSEVEN  
ESTETİK ETKİNLİKTE YAZAR-KAHRAMAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA O TOPRAKLAR BİZİMDİ ADLI ROMANIN ANALİZİ Ss, 97-104
THE ANALYSIS OF NOVEL NAMED THOSE LANDS WERE OURS IN THE THE CONTEXT OF RELATIONSHIP BETWEEN AUTHOR AND PROTAGONIST IN THE AESTHETIC EVENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek İnan  
MARTIN CRIMP VE POSTDRAMATİK TİYATRO:MUTLULUK CUMHURİYETİNDE Ss, 105-118
MARTIN CRİMP AND POSTDRAMATIC THEATRE: IN THE REPUBLIC OF HAPPINESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Yenen Avcı  
KARACAOĞLAN’IN ŞİİRLERİNDE SAPMALAR Ss, 119-129
DEVIAT ION S IN KARA CAO ĞLAN ’S POEM S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Selin Özkan  
Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım Ss, 131-144
THE STEA D OF INTERTE XTUALITY IN COM PARAT IVE LITERAT URE AN D AN INTERTE XTUAL APPROA CH TO MURATHAN MUNGAN ’S STOR Y ‘DUMR UL ILE AZRA IL’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Efnan Dervişoğlu  
KEMAL ATEŞ’İN YAPITLARINDA GECEKONDULAŞMA OLGUSU Ss, 157-184
SQUATT ING FACT IN THE WOR KS OF KEMA L ATE Ş

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oral  
SERİK ADINA DAİR Ss, 179-184
Concerning the Name “Serik”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Akkaya  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ Ss, 185-198
VALUE PRE FEREN CES OF CAN DIDATE TEA CHER S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Avcı  
MÜZİK TOPLULUKLARINDAKİ BİREYLERİN GRUP İÇİNDEKİ ROLLERİNİN, MÜZİKAL BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 199-215
THE IMPACT OF INDIVIDUALS’ RO LES IN MUSIC COMM UNITIES WITHIN GRO UPS ON MUSICAL SUCCESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Öztürk  
Yeni Osmanlılar Tarihi Ss, 217-224
THE HISTORY of NEW OTTOMANS, EBÜZZİYA TEVFİK: MEMORIES and the HISTORY of STORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Karadeniz  
Amerika Birleşik Devletleri ’nde Çocuk Müzeleri : Miami Çocuk Müzesi Örneği Ss, 225-240
CHILDREN ’S MUSEUM IN UNITE D STATE S OF AMER ICA: THE INSTAN CE OF MIAM I CHILDREN ’S MUSEUM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden Pektaş Turgut  
Typograph Ic and Call Igraph Ic Forms In ExlIbr Is Des Ign Exlİbrİs Tasarımında Tİpografİk ve Kalİgrafİk Fo rmlar Ss, 241-248
TYPOGRAPHIC AND CALLIGRAPHIC FORMS IN EXLIBRIS DESIGN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Atakan  
ANA MARİA MATUTE’NİN OLGUNLUK DÖNEMİ ROMANI ISSIZ CENNET’TE İMGELER VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 249-256
IMAGES IN ANA MARIA MATUTE’S MATURITY-PERIOD NOVEL THE DESOLATE HEAVEN AND WHAT IT MAKES ONE THINK ABOUT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan -  
ÇOK YÖNLÜ BİR KÜLTÜR ADAMI, SANATÇI CEMİL DEMİRSİPAHİ’NİN ARDINDAN Ss, 257-260
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan -  
ROMANCI, HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMACISI SÜLEYMAN KAZMAZ Ss, 261-263
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr