Sayı

74


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2013
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Zafer Kılıçer - Banu Mustan Dönmez  
‘Kültürel Kimlik’ ve ‘Kültürel Adaptasyon’ Kavramları Çerçevesinde Malatya Romanlarının Müzik Pratikleri Ss, 9-45
Music Practices of Malatya Roman Ies With in the Frame Work of ‘Cultural Ident Ity’ and ‘Cultural Adaptation ’ Concepts

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Efnan Dervişoğlu  
Kemal Ateş’in Yapıtlarında Gecekondulaşma Olgusu Ss, 157-184
Squatting Fact in The Works of Kemal Ateş

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
Serik Adına Dair Ss, 179-184
Concerning the Name “Serik”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Akkaya  
Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri Ss, 185-198
Value Preferences of Can Didate Teachers

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burcu Avcı  
Müzik Topluluklarındaki Bireylerin Grup İçindeki Rollerinin, Müzikal Başarı Üzerindeki Etkisi Ss, 199-215
The Impact of Individuals’ Roles in Music Communities Within Groups on Musical Success

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Öztürk  
Yeni Osmanlılar Tarihi Ss, 217-224
The History of New Ottomans, Ebüzziya Tevfik: Memories and the History of Story

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceren Karadeniz  
Amerika Birleşik Devletleri ’nde Çocuk Müzeleri : Miami Çocuk Müzesi Örneği Ss, 225-240
Children ’s Museum in United States of America: The Instance of Miami Children ’s Museum

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özden Pektaş Turgut  
Typograph Ic and Call Igraph Ic Forms In ExlIbr Is Des Ign Exlİbrİs Tasarımında Tİpografİk ve Kalİgrafİk Fo rmlar Ss, 241-248
Typographic and Calligraphic Forms in Exlibris Design

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Atakan  
Ana Maria Matute’nin Olgunluk Dönemi Romanı Issız Cennet’te İmgeler ve Düşündürdükleri Ss, 249-256
Images in Ana Maria Matute’s Maturity-Period Novel the Desolate Heaven and What It Makes One Think About

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan -  
Çok Yönlü Bir Kültür Adamı, Sanatçı Cemil Demirsipahi’nin Ardından Ss, 257-260
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Salman  
Tohum ve Toprak Metaforu Üzerinden Bir Olağanüstü Doğum Ritüeli: Buğday Oğullar, Mercimek Kızlar Ss, 47-59
An Extraor Dinary Birth Ritual By Using the Seed and Oil Metaphor : Wheat Boys, Lentil Girls

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan -  
Romancı, Halk Kültürü Araştırmacısı Süleyman Kazmaz Ss, 261-263
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürsen Topses  
Psikolojik Danışma Sürecinde “Kendini Kabul” ve “Savunucu Davranış” Kavramlarının Felsefi ve, Psikolojik Boyutları Ss, 61-72
The Philosophical and Psycho Logical Aspects of Selfacceptance and Defen Sive Beha Viors

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadriye TÜRKAN  
Ruhsatî’nin Şiirlerinde Metinlerarası Bağlamda Halk Hikâyeleri Ss, 73-84
Folk Storys From the Point of Intertextuality in Ruhsatî’s Poems

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Cem Demir  
Kriminoloji Teorileri ile Beyoğlu Rapsodisi’ne Dokunuş Ss, 85-96
Touching Beyoğlu Rapsody With Theories of Criminology

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Estetik Etkinlikte Yazar-Kahraman İlişkisi Bağlamında O Topraklar Bizimdi Adlı Romanın Analizi Ss, 97-104
The Analysis of Novel Named Those Lands Were Ours in the Context of Relationship Between Author and Protagonist in the Aesthetic Event

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek İnan  
Martin Crimp ve Postdramatik Tiyatro:Mutluluk Cumhuriyetinde Ss, 105-118
Martin Crimp and Postdramatic Theatre: in The Republic Of Happiness

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldız Yenen Avcı  
Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Sapmalar Ss, 119-129
Deviations in Karacaoğlan’s Poems

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Selin Özkan  
Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım Ss, 131-144
The Stead of Intertextuality in Comparative Literature and an Intertextual Approach to Murathan Mungan ’s Story ‘Dumrul ile Azrail’

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |