• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


64 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Recep Özbay  
Türkçe ve Almancada “el” ve “göz” ile türetilen deyimlerde eşdeğerlik Ss, 121-130


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdal Cengiz  
Popüler Kültür ve Sanat Ss, 7-14
Popular Culture and the Arts

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meltem Çeliktaş Ekti  
Gözle Değil Dil’le Görmek Üzerine Ss, 141-161


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halil Altay Göde  
Kına Türküleri Üzerine Ss, 163-180
Hen Night Songs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Yardımcı - Ahmet Zeki Güven  
13. Yüzyıl Türk Halk Şİİrİnde Ahl âkİ Anlayış Ss, 181-191
Century of 13th Morality Approach In Turkish Folk Poetry

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dr. Ferenc Ispay Çev. Edit Tasnádi  
Türkiye’deki Macarlar Arasında-I Ss, 193-200


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

HOMEROS Çev. Ayşen Sina  
Kurbağa- Fare Savaşı (Batrakhomyomakhai) Ss, 201-214


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tanasis Kungulus  
Çağdaş Yunan Düzyazınında Batı Trakya’dak İ Müslüman Azınlık : Antropolojik Bir Roman Ss, 215-224
The Muslim Minority of Western Thrace in the Modern Greek Prose: An anthropological novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melike Kaplan  
Sağlık ve Kültür’ün Buluştuğu Alan: Tıbbi Antropoloji Ss, 225-235
The Field Which Health and Culture Meets: Medical Anthropology

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Kalyoncuoğlu  
Köy Enstitüleri’nde Hasan Ali Yücel’in Yeri Ss, 237-244
Village Institutes

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bayram Durbilmez  
Romanya Sözlü Türk Edebiyatı Ürünlerinde Mitolojik Sayılar Ss, 245-257
Mythological Numbers İn Rumanian Turkic Oral Literature Products

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bruno Nettl Çev. Sungu Okan  
Kayıtlı, Basılı, Yazılı ve Sözlü Gelenek Türleri Ss, 259-271


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Mardin’de Albastidan Korunma Biçimleri Ss, 15-24
Bad Spirits of Mardin Town

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustan Şahin  
E.J. Zürcher’in “Milli Mücadele’de İttihatçılık” Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme Türk Çağdaşlaşmasında Kemalist Dönem; Süreklilik mi, Kırılma mı? Ss, 271-284


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

S. Seza Yılancıoğlu Çev: Elif Kayalar  
Yaşar Kemal’in Anlatısında At İmgesi Ss, 25-32


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatime Güneş  
Yoksullukla Başa Çıkma Stratejileri, “Kaynakların Yoksulluğu” ve Kadın Emeği Ss, 33-66
Strategies for Coping With Poverty, “Poverty of Resources” and Woman’s Labour

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Yeni Ufuklar Dergisinde Batılılaşma ve Aydın Tartışması (1952–1976) Ss, 65-88
Westernization and Intellectual in Journal of Yeni Ufuklar (1952– 1976)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Köksal  
Tarih Öğretiminde Tarihsel Algının Üç Boyutu ve Düşünsel Dayanakları Ss, 89-96
Three Dimension of Historical Perception and Its Intellectual Mainstays

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Şahin  
Romandan Tiyatroya Aşk-ı Memnû Ss, 121-130
From Novel to Theatre: Aşk-I Memnû (İllicit Love)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oytun Eren  
Beethoven’de Anlatımcılık ve Piyano Tekniği Ss, 131-140
Expressionizm of Beeethoven and His Piano Technique

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook