Sayı

106


Sayı
Prof.Dr. Metin Karadağ
Editör
Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç
Ankara  2021
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Rezan Karakaş  
Türk Halk Kültürü Geçiş Dönemi Ritüellerinde Yumurta Ss, 357-377
Egg in Rituals of the Transition Period of Turkish Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1607
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatih Mehmet Berk  
İnsanın Kimlik İnşasında Maddi Bir Varlık Olarak Boncuk Ss, 379-396
Bead as a Material Object in the Formation of Human Identity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1370
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İsmail Abalı  
Folklorun El Değmemiş Bölgesi: Halk Türkülerinde Yüceltilmiş Bakirelik Algısı Ss, 397-417
Unstudied Field of Folklore: The Perception Of Elevated Virginity in Folk Songs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1347
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hülya Çevirme  
Masallarda Eleştirel Düşünme: Müskürümü Sultan Masalı Örneği Ss, 419-435
Critical thinking in Tales: The Case of Müskürümü Sultan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1436
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emrah Tunç  
Sosyal Sermaye Teorisi ve Sanal Akrabalık Bağları Kapsamında Sivas’ta Kirvelik Kurumu Ss, 437-454
Institution of Kirvelik in the Context of Social Capital Theory and Fictive Kinships in Sivas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1554
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yalçın Kayalı - Ilgaz Hakman  
Yaban Domuz (Varaha) Mitinin Hint Mitolojisi’ndeki Yeri ve Varaha Purana’nın Özellikleri Ss, 455-470
The Place of The Boar Myth in Indian Mythology and Varaha Purana’s Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1408
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Kalelioğlu  
Söylemin Duygusal Boyutunun Göstergebilimsel Analizi: Duygusal Dönüşümlerin İzdüşümü Ss, 471-488
Semiotic Analysis of the Affective Domain of Discourse: Projection of Emotional Transformations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1310
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hacer Gözen - Timuçin Bugra Edman - Hasan Boynukara  
The Recurrence of an Indian Dream, Magic Seeds Ss, 489-146
The Recurrence of an Indian Dream, Magic Seeds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1616
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Uğur Karadeniz  
“Mâni’u’n-Nukûş” ve Klâsik Türk Şiirinde Duvar Yazısı: “Âh Şâhum” Ss, 503-515
“Mâni’u’n-Nukûş” and Wall Writing in Classical Turkish Poetry: “Âh Şâhum”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1392
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meriç Kükrer  
Bir Etnografi Alegorisi Olarak Karanlığın Sol Eli Romanı Ss, 517-535
The Left Hand of Darkness as an Allegory of Ethnography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1401
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilan Çiftçi - Orhan Çiftçi  
Toplumsal Bellek Mekânı Olarak Yapraklı Takvimler: 2020 Türkiye Takvimi Üzerine Bir İnceleme Ss, 537-561
Date Blocks as the Social Memory Space: A Review on Turkey 2020 Date Blocks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1311
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehdi Rezaei  
Dîvân-ı Hikmet'in Bilinmeyen Bir Yazmasında Bulunan Yeni Hikmetler Ss, 561-580
An Unknown Copy of Dîvân-ı Hikmet and New Wisdoms in it
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1409
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İsa Sulçevsi - İsa Memishi  
Kosova Türklerinde Sevimli (Hipokoristik) Adlar Ss, 581-596
Hypocoristic Names at Kosovo Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1625
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Albet Maydiantoro - Sudjarwo - Listumbinang Halengkara  
Values Folklore in West Lampung Indonesia Ss, 597-608
Endonezya- Batı Lampung’daki Değerler Folkloru
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1633
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tursunay ELI - Abdurehim Rüstem  
Uygur Halk Destanlarında Rüya Motifi Ss, 609-619
Brief Analysis on Dream Motif in Uyghur Folk Dastan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1351
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Robert McCarl Çeviren: Süheyla Sarıtaş - Berna Ayaz  
Meslekî Folklor Ss, 621- 632
Occupational Folklor

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Veysel Lidar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Comparing the Literatures Literary Studies in a Global Age Ss, 633-637
Comparing the Literatures Literary Studies in a Global Age

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulfettah İmamoğlu Abdulfettah İmamoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Steven Moore (2010), The Novel, An Alternative History: Beginnings to 1600 Steven Moore (2013), The Novel, An Alternative History: 1600-1800 Ss, 639-642
Steven Moore (2010), The Novel, An Alternative History: Beginnings to 1600 Steven Moore (2013), The Novel, An Alternative History: 1600-1800
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1377
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ufuk Çetin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Amerikan Hikayeleri Günlük Hayatın Resimleri,1765–1915 Ss, 643-647
American Stories: Paintings of Everyday Life,1765–1915

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |