• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


84 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Sevilay Arsan Hikmet Seçim  
Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Facebook’un Seçmenlerin Oy Verme Kararı Üzerindeki Etkileri: KKTC 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri Örneği Ss, 9-32
The Importance of Facebook As a Political Communication Tool to Influence Voting Decisions: The Case of TRNC 2013 Early Parliamentary Elections

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Koçak Serdar Gürçay  
Soyluluk Çiçeği “Erguvan”a Kültürel Bir İnceleme Ss, 33-44
ACultural Approach To Judas Tree The Tree Of Tha Nobles

Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen Güner Dilek  
Altay Türklerinde Yolculuk ile İlgili İnanışlar ve Ritüeller Ss, 45-56
Beliefs And Rituals Related To Jorney in Altai Turks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necat Keskin  
Tûr Abdin’de Bir Kimlik ve Anlatım Biçimi: Mıtırblar ve Mıtrıplık Ss, 57-72
An Indentity And Expression Form in Tûr Abdin: Mitirbs and Mitriplik

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Araştırma Sürecini Açmak: Bir Vaka ve Bir Sosyoloji Araştırması Ss, 73-81
Opening Up The Reserch Process: A Case End A Sociological Research

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Gültekin Onay Orcan  
Elif Şafak’ın “Ustam ve Ben” ve Jose Saramago’nun “Filin Yolculuğu” Adlı Eserlerinin “Toplumsal Sınıf” Ekseninde Analitik Olarak İncelenmesi Ss, 83-92
Analytical Research Of Elif Şafak’s “My Master And i” And Jose Saramago’s “Elephant’s Jorurney” in The Line Of “Social Class”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Özcan C. Sezen Gönenç  
Memoratlara Göre Karaca Ahmet Sultan Ss, 93-108
Karaca Ahmet Sultan According Memorates

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin Eraslan  
Antaya’da Yaşayan Özbeklerde Nevruz Bayramı ve Nevruz Tatlısı: Sümelek Ss, 109-129
Feast Of Newroz And Newroz Dessert İs Uzbeks Living İn Antakya: Sümelek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Baştürk  
“Anayurt Oteli” ve “Dünya Ağrısı”nda Otel (S)İmgesi Ss, 131-144
“Anayurt Oteli” And The Symbol-Image Of Hotel In “Dünya Ağrısı”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Gümüşatam  
Divanu Lûgati’t-Türk’ün İzinde En Eski Kıbrıs Türk Atasözleri Ss, 145-158
The Oldest Turkish Cypriot Proverbs In The Footsteps Of Divanu Lûgat’t-Türk

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Çevik  
Pertev Naili Boratav-Oğuz Tansel Mektuplaşması Ss, 159-174
Correspondence Between Pertev Naili Boratav And Oğuz Tansel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkan Döner  
“Bulutları Beklerken” ve “Güz Sancısı”nda Kimlik Tesbiti Ss, 175-194
The identity represantation in “BB” and “GS”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fulya Çelik  
Virginia Woolf’un “Orlando”sunda Cinsiyet Dönüşümü Ss, 195-210
Gender Transformation In Virginia Woolf’s “Orlando”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Münir Cerrahoğlu  
Küreselleşme Sürecinde Yöresel Ürünlerin Tanıtımının Önemi ve Bu Bağlamda Âşıkların Tanıtımdaki Yeri Ss, 211-222
The Importtance Of The Process Of Globalization Promotion Of Regional Goods And İn This Context, Puplicity, Location Ashiks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Durmuş  
Masaldan Şiire ve Hikâyeye: Cahit Sıtkı’nın Abbas Hikâyesini Metinselaşkınlık İlişkileri Kuramı’na Göre Anlamlandırma Ss, 223-232
From Folk Tale To Poem And Short Story: An Attempt Of Remeaning Cahit Sıtkı’s Abbas Short Story With The Transtextual Relations Theory

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres Hamza Yalçınkaya  
Bâbur’un Hatıratında Geçen ‘Askerlikli İlgili’ Bazı Nesne Adları Ss, 233-239
Some Object Names Related To The Military Service In Bâbur’s Memoris

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr