• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


84 Sayı

*Soyluluk Çiçeği “Erguvan”a Kültürel Bir İnceleme *Elif Şafak

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Figen Güner Dilek  
Altay Türklerinde Yolculuk ile İlgili İnanışlar ve Ritüeller Ss, 45-56
Beliefs And Rituals Related To Jorney in Altai Turks

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Necat Keskin  
Tûr Abdin’de Bir Kimlik ve Anlatım Biçimi: Mıtırblar ve Mıtrıplık Ss, 57-72
An Indentity And Expression Form in Tûr Abdin: Mitirbs and Mitriplik

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz  
Araştırma Sürecini Açmak: Bir Vaka ve Bir Sosyoloji Araştırması Ss, 73-81
Opening Up The Reserch Process: A Case End A Sociological Research

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aylin Eraslan  
Antaya’da Yaşayan Özbeklerde Nevruz Bayramı ve Nevruz Tatlısı: Sümelek Ss, 109-129
Feast Of Newroz And Newroz Dessert İs Uzbeks Living İn Antakya: Sümelek

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Baştürk  
“Anayurt Oteli” ve “Dünya Ağrısı”nda Otel (S)İmgesi Ss, 131-144
“Anayurt Oteli” And The Symbol-Image Of Hotel In “Dünya Ağrısı”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevilay Arsan - Hikmet Seçim  
Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Facebook’un Seçmenlerin Oy Verme Kararı Üzerindeki Etkileri: KKTC 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri Örneği Ss, 9-32
The Importance of Facebook As a Political Communication Tool to Influence Voting Decisions: The Case of TRNC 2013 Early Parliamentary Elections

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürkan Gümüşatam  
Divanu Lûgati’t-Türk’ün İzinde En Eski Kıbrıs Türk Atasözleri Ss, 145-158
The Oldest Turkish Cypriot Proverbs In The Footsteps Of Divanu Lûgat’t-Türk

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Çevik  
Pertev Naili Boratav-Oğuz Tansel Mektuplaşması Ss, 159-174
Correspondence Between Pertev Naili Boratav And Oğuz Tansel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berkan Döner  
“Bulutları Beklerken” ve “Güz Sancısı”nda Kimlik Tesbiti Ss, 175-194
The identity represantation in “BB” and “GS”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fulya Çelik  
Virginia Woolf’un “Orlando”sunda Cinsiyet Dönüşümü Ss, 195-210
Gender Transformation In Virginia Woolf’s “Orlando”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Münir Cerrahoğlu  
Küreselleşme Sürecinde Yöresel Ürünlerin Tanıtımının Önemi ve Bu Bağlamda Âşıkların Tanıtımdaki Yeri Ss, 211-222
The Importtance Of The Process Of Globalization Promotion Of Regional Goods And İn This Context, Puplicity, Location Ashiks

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülşah Durmuş  
Masaldan Şiire ve Hikâyeye: Cahit Sıtkı’nın Abbas Hikâyesini Metinselaşkınlık İlişkileri Kuramı’na Göre Anlamlandırma Ss, 223-232
From Folk Tale To Poem And Short Story: An Attempt Of Remeaning Cahit Sıtkı’s Abbas Short Story With The Transtextual Relations Theory

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres - Hamza Yalçınkaya  
Bâbur’un Hatıratında Geçen ‘Askerlikli İlgili’ Bazı Nesne Adları Ss, 233-239
Some Object Names Related To The Military Service In Bâbur’s Memoris

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aynur Koçak - Serdar Gürçay  
Soyluluk Çiçeği “Erguvan”a Kültürel Bir İnceleme Ss, 33-44
A Cultural Approach to Judas Tree the Tree of the Nobles

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Gültekin - Onay Orcan  
Elif Şafak’ın “Ustam ve Ben” ve Jose Saramago’nun “Filin Yolculuğu” Adlı Eserlerinin “Toplumsal Sınıf” Ekseninde Analitik Olarak İncelenmesi Ss, 83-92
Analytical Research Of Elif Şafak’s “My Master And i” And Jose Saramago’s “Elephant’s Jorurney” in The Line Of “Social Class”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Özcan - C. Sezen Gönenç  
Memoratlara Göre Karaca Ahmet Sultan Ss, 93-108
Karaca Ahmet Sultan According Memorates

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr