• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


80 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

İlker Erdoğan  
Erkek Dergilerini Okumak: Dergilerin İçeriği, İdeolojisi ve Okurları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 9-32
Reading Men’s Magazines: A Study on Content, Ideology and Readers of Magazines

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sadet İnce  
Martin Mosebach’ın “Die Türkin” Romanında Mit, Masal Ve Rüyaların Postmodern Edebiyatin Belirgin Ögeleri Olarak Peter Handke’nin “Mein Jahr in Der Niemandsbucht” ve Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” Romanlarıyla Karşılaştırılması Ss, 159-170
Mythen, Märchen Und Träume Als Typische Merkmale Der Postmodernen Literatur In Martin Mosebachs Roman “Die Türkin”İm Vergleich Mit Peter Handkes “Mein Jahr İn Der Niemandsbucht” Und Orhan Pamuks “Die Weiße Festung”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkan Yeşilyurt  
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Devamlılık Düşüncesi Ss, 171-178
Thought of Continuity in the Poems of Ahmet Hamdi Tanpınar

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selim Temo Ergül  
YAŞAR KEMAL’İN BİR DENEMECİ OLARAK PORTRESİ Ss, 179-191
THE PORTRAIT OF YAŞAR KEMAL AS AN ESSAYIST

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ruhi Can Alkın Burcu Evren Tunca  
Postmodern Sosyal Teoride Bilim Felsefesi’nin İzlekleri -Foucault ve Derrida Örneği- Ss, 193-205
The Theme of Philosophy of Science in Postmodern Social Theory -Foucault and Derrida Instance-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Yıldırım Orhan - Burcu Evren Tunca  
Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri Ss, 207-219
The List of Graduate Theses in the Field of Chamber Music in Turkey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sermet Mehdi Tuzlu  
Irak Türkmen Sözlü Halk Edebiyatında Hoyratın Edebî ve Musikî Yapisi Ss, 221-244
The Literal and Musical Structure of Hoyrat in Irakian Turkmen Oral Folk Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yakup Poyraz  
Âşık Tarzı Türk Şiirinde Divan Şiiri Hayal ve Mazmunlarının Kullanılması Ss, 245-274
The Use of Poetic Themes and Concepts Peculiar to Divan Poetry in Wandering Minstrel Style Turkish Poetry

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayhan Tergip  
Türk Atasözleri ve Deyimlerde Kötüleme İfadeleri Ss, 275-294
Negative Meanings in Turkish Proverbs and Idioms Abstract

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres  
Salır Türkçesinin İki Yüzyılı Hakkında BazıTespitler Ss, 295-314
Some Assessment on Two Centuries of Salir Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz - Aysun Ezgi Bülbül - Sevinç Gülçiçek  
Türkiye’de Psikanalitik Folklorun Öncüsü: Seyfi Karabaş Ss, 315-344
The Pioneer of Psychoanalytic Folklore in Türkiye: Seyfi Karabaş

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceren AKSOY SUGIYAMA  
Ryomaden Dizisinde Çizilen Japonya’nın ‘Yeni’ Erkek İmaji Ss, 33-52
The New Man Image in Japan as Portrayed in the Historical Drama Ryōmaden

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri  
Güvenç Abdal Ocaklıları Adlı Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 345-348


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Belgin Elbir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gizem Dolu Yaşamlar: Çinli Amerikalı Edebiyatı ve Amy Tan Ss, 348-351


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Kara  
Halk Hikâyelerindeki Aşkın Antropolojik Betimlemesi Ss, 53-84
Anthropological Description of Love Into Minstrel Tales

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek Zerenler  
Pedofili Üzerine İki Oyun İncelemesi: Karatavuk ve Donmuş Ss, 85-98
Two Analysis of Plays on Pedophilia: Karatavuk and Donmuş

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Solmaz Karabaşa  
Uygulamaları Açısından Somut Olmayan Kültürel Miras ve Folklor Ss, 99-105
In Terms of Implementations Intangible Cultural Heritage and Folklore

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

F.Betül Üyümez  
Bir Zamanlar Yafa: Enver Hâmid’in Yafa Sabah Kahvesi Hazırlıyor Romanında Filistin’de Günlük Hayat ve Kültür Ss,
Once Upon a Time Jaffa: Daily Life and Culture of Palestine in Anwar Hamed’s Novel Jaffa Prepares Morning Coffee

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aydın Afacan  
‘Nilüfer’de Mythopoetik Dinamikler Ss, 119-128
Mythopoetic Dynamics of ‘Nilüfer’

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mümtaz Fırat  
Yemeğin İdeolojisi ya da İdeolojinin Yemeği: Kimlik Bağlamında Yemek Kültürü Ss, 129-140
The Ideology of Food or the Food of Ideology: Food Culture in Terms of Identity

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zahide Günay  
Nurullah Ataç ve Cevdet Perin’in Çevirilerinde Öteki Algısı Ss, 141-158
The Perception of the Other in the Translations of Nurullah Ataç and Cevdet Perin

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr