Sayı

80


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2014
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ruhi Can Alkın Burcu Evren Tunca  
Postmodern Sosyal Teoride Bilim Felsefesi’nin İzlekleri -Foucault ve Derrida Örneği- Ss, 193-205
The Theme of Philosophy of Science in Postmodern Social Theory -Foucault and Derrida Instance-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres  
Salır Türkçesinin İki Yüzyılı Hakkında BazıTespitler Ss, 295-314
Some Assessment on Two Centuries of Salir Turkish

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlker Erdoğan  
Erkek Dergilerini Okumak: Dergilerin İçeriği, İdeolojisi ve Okurları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 9-32
Reading Men’s Magazines: A Study on Content, Ideology and Readers of Magazines

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sadet İnce  
Martin Mosebach’ın “Die Türkin” Romanında Mit, Masal Ve Rüyaların Postmodern Edebiyatin Belirgin Ögeleri Olarak Peter Handke’nin “Mein Jahr in Der Niemandsbucht” ve Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” Romanlarıyla Karşılaştırılması Ss, 159-170
Mythen, Märchen Und Träume Als Typische Merkmale Der Postmodernen Literatur In Martin Mosebachs Roman “Die Türkin”İm Vergleich Mit Peter Handkes “Mein Jahr İn Der Niemandsbucht” Und Orhan Pamuks “Die Weiße Festung”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Yeşilyurt  
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Devamlılık Düşüncesi Ss, 171-178
Thought of Continuity in the Poems of Ahmet Hamdi Tanpınar

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selim Temo Ergül  
YAŞAR KEMAL’İN BİR DENEMECİ OLARAK PORTRESİ Ss, 179-191
THE PORTRAIT OF YAŞAR KEMAL AS AN ESSAYIST

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Yıldırım Orhan - Burcu Evren Tunca  
Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri Ss, 207-219
The List of Graduate Theses in the Field of Chamber Music in Turkey

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sermet Mehdi Tuzlu  
Irak Türkmen Sözlü Halk Edebiyatında Hoyratın Edebî ve Musikî Yapisi Ss, 221-244
The Literal and Musical Structure of Hoyrat in Irakian Turkmen Oral Folk Literature

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yakup Poyraz  
Âşık Tarzı Türk Şiirinde Divan Şiiri Hayal ve Mazmunlarının Kullanılması Ss, 245-274
The Use of Poetic Themes and Concepts Peculiar to Divan Poetry in Wandering Minstrel Style Turkish Poetry

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayhan Tergip  
Türk Atasözleri ve Deyimlerde Kötüleme İfadeleri Ss, 275-294
Negative Meanings in Turkish Proverbs and Idioms Abstract

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz - Aysun Ezgi Bülbül - Sevinç Gülçiçek  
Türkiye’de Psikanalitik Folklorun Öncüsü: Seyfi Karabaş Ss, 315-344
The Pioneer of Psychoanalytic Folklore in Türkiye: Seyfi Karabaş

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceren AKSOY SUGIYAMA  
Ryomaden Dizisinde Çizilen Japonya’nın ‘Yeni’ Erkek İmaji Ss, 33-52
The New Man Image in Japan as Portrayed in the Historical Drama Ryōmaden

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri  
Güvenç Abdal Ocaklıları Adlı Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 345-348


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Belgin Elbir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gizem Dolu Yaşamlar: Çinli Amerikalı Edebiyatı ve Amy Tan Ss, 348-351


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Kara  
Halk Hikâyelerindeki Aşkın Antropolojik Betimlemesi Ss, 53-84
Anthropological Description of Love Into Minstrel Tales

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek Zerenler  
Pedofili Üzerine İki Oyun İncelemesi: Karatavuk ve Donmuş Ss, 85-98
Two Analysis of Plays on Pedophilia: Karatavuk and Donmuş

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Solmaz Karabaşa  
Uygulamaları Açısından Somut Olmayan Kültürel Miras ve Folklor Ss, 99-105
In Terms of Implementations Intangible Cultural Heritage and Folklore

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

F.Betül Üyümez  
Bir Zamanlar Yafa: Enver Hâmid’in Yafa Sabah Kahvesi Hazırlıyor Romanında Filistin’de Günlük Hayat ve Kültür Ss,
Once Upon a Time Jaffa: Daily Life and Culture of Palestine in Anwar Hamed’s Novel Jaffa Prepares Morning Coffee

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aydın Afacan  
‘Nilüfer’de Mythopoetik Dinamikler Ss, 119-128
Mythopoetic Dynamics of ‘Nilüfer’

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mümtaz Fırat  
Yemeğin İdeolojisi ya da İdeolojinin Yemeği: Kimlik Bağlamında Yemek Kültürü Ss, 129-140
The Ideology of Food or the Food of Ideology: Food Culture in Terms of Identity

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zahide Günay  
Nurullah Ataç ve Cevdet Perin’in Çevirilerinde Öteki Algısı Ss, 141-158
The Perception of the Other in the Translations of Nurullah Ataç and Cevdet Perin

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |