• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


58 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Adnan Saygun Ahmet Adnan Saygun İlhami Gökçen  
Türk Musikisi Ss, 9-43
La Musicia Turca

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Murat Öztürk  
Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi Ss, 63-88


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Schaharazade Qassim Hasan Schaharazade Qassim Hassan Özay Önal  
Irak’ta Uzun Saplı Lut Ss, 89-96
Long Handled Lut in Iraq

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Schaharazade Qassim Hasan Schahararzade Qassim Hasan Özay Önal  
Irak'ta Uzun SaphlıLut Ss, 89-96
------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Karahan  
Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar Ss, 97-106
Black Sea Region Folk Polyphonic Elements in Your Music

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Mustan Dönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel Müzi¤inin ‘Kültüre Gömülü Olma’ (Embeddedness) ve ‘An›flflt›r›lma’ (Adumbration) Durumlar› Ss, 117-132
The Embeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Mustan Sönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel .Müziginin 'Kültüre Gömülü Olma (Ambeddedness) ve 'Anıştırılma' (Adumbration) .' Durumlan Ss, 107-116
The E.mbeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray  
Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema' Kavramlarına Bir Bakış Ss, 117-132
Traditional music in Anatolia and Turkish Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dursun Ayan  
Sosyolojik Aç›dan Etnografik Müzik ve BÉLA BARTÓK Ss, 165-178
Ethnographic Music and Béla Bartók From Sociological Point of View

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
The Great Uyghur Civilisation and the Uyghur Music Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
-----------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müjde Sarısözen Doğan Uğur Alpagut - Raif Gülcan  
Türkiye'de Müzik Eğitimcisi yetiştiren kurumların Gelişim Sürecinde Bir alman Müzik Eğitimcisi. Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müjde Sar›sözen Do¤an- Umur Alpagut- Raif Gülcan  
Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiflfltiren Kurumlar›n Geliflflim Sürecinde Bir Alman Müzik E¤itimcisi: Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211
A German Music Educator in the Development Process of Institutions that Train Music Educators in Turkey (1890-1972)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.27
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Recep Uslu  
Türk Miüzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı Ss, 45-62
How Write Possible Which Methods About Turkic Music Manuscripts?

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cihangir Terzi  
Almanya'da Yaşayan Türklerin l Müzik Kültürü Sosyal Statüsü ve Entegrasyon Politikaları i Üzerine Saptamalar Değerlendirmeler ve Öneriler Ss, 133-144
Determinations, Evaluations and Suggestions on Musical Culture, Soci- Al Status and Cultural Adaptation (Integration) of the Turks Living In Germany

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dursun Ayan  
"Dağları Deldim" Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“Beaten mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mümtaz Hakan Sakar  
“Dağları Deldim” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“Beaten Mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook