• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


58 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Adnan Saygun Çeviren: İlhami Gökçen  
Türk Musikisi Ss, 9-43
La Musicia Turca

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Murat Öztürk  
Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi Ss, 63-88


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Schaharazade Qassim Hassan Çeviren: Özay Önal  
Irak’ta Uzun Saplı Lut Ss, 89-96
Long Handled Lut in Iraq

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Schahararzade Qassim Hasan Çeviren: Özay Önal  
Irak'ta Uzun SaphlıLut Ss, 89-96
------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Karahan  
Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar Ss, 97-106
Black Sea Region Folk Polyphonic Elements in Your Music

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Mustan Sönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel Müzi¤inin ‘Kültüre Gömülü Olma’ (Embeddedness) ve ‘An›flflt›r›lma’ (Adumbration) Durumlar› Ss, 117-132
The Embeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Mustan Sönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel .Müziginin 'Kültüre Gömülü Olma (Ambeddedness) ve 'Anıştırılma' (Adumbration) .' Durumlan Ss, 107-116
The E.mbeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray  
Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema' Kavramlarına Bir Bakış Ss, 117-132
Traditional music in Anatolia and Turkish Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dursun Ayan  
Sosyolojik Aç›dan Etnografik Müzik ve BÉLA BARTÓK Ss, 165-178
Ethnographic Music and Béla Bartók From Sociological Point of View

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
The Great Uyghur Civilisation and the Uyghur Music Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
-----------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müjde Sarısözen Doğan Uğur Alpagut - Raif Gülcan  
Türkiye'de Müzik Eğitimcisi yetiştiren kurumların Gelişim Sürecinde Bir alman Müzik Eğitimcisi. Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müjde Sar›sözen Do¤an- Umur Alpagut- Raif Gülcan  
Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiflfltiren Kurumlar›n Geliflflim Sürecinde Bir Alman Müzik E¤itimcisi: Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211
A German Music Educator in the Development Process of Institutions that Train Music Educators in Turkey (1890-1972)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.27
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Recep Uslu  
Türk Miüzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı Ss, 45-62
How Write Possible Which Methods About Turkic Music Manuscripts?

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cihangir Terzi  
Almanya'da Yaşayan Türklerin l Müzik Kültürü Sosyal Statüsü ve Entegrasyon Politikaları i Üzerine Saptamalar Değerlendirmeler ve Öneriler Ss, 133-144
Determinations, Evaluations and Suggestions on Musical Culture, Soci- Al Status and Cultural Adaptation (Integration) of the Turks Living In Germany

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dursun Ayan  
"Dağları Deldim" Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“Beaten mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mümtaz Hakan Sakar  
“Dağları Deldim” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“Beaten Mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr