• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


88 Sayı

1994 yılından beri Ankara’da çıkan Folklor/Edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2016-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Kurt  
‘Birlik ve Beraberlik’ Oyunları: Yakın Dönem Dans Sahnesinde (Sıradan) Milliyetç i Semboller ve Temalar Ss, 69-82
Dances of ‘Unity and Solidarity’: (Banal) Nationalist Symbols and Themes In Contemporary Folk Dance Performances

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Birsel Çağlar Abiha  
Geleneksel Halk Sanatında Şahmaran Motifleri ve Bu Motiflerin Dili Ss, 99-116
The Motifs of Shahmaran and the Language of These Motifs in the Traditional Folk Art

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Alay  
Türk Halk Şiirinde Öteki Gerçeklik Olarak İroni Ss, 117-130
Irony as the Alternate Realty in Turkish Folk Poem

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şirvan Kalsın  
Bağdaşıklık ve Kutadgu Bilig’de Sözcük Bağdaşıklığı Ss, 131-146
Cohesion and Lexical Cohesion in Kutadgu Bilig

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Bilge Kula  
“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Sosyal-Siyasal Ayrımlaşmanın Anlatılaştırımı Ss, 9-22
The Narrativation of Social and Political Differentiation in the Novel “A Strangeness in My Mind”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Tomat Yılmaz  
Assia Djebar’in Mezarı Olmayan Kadın Adlı Romanıyla La Nou Ba Des Femmes Du Mont Chenou A Adlı Filminde Cezayirli Kadınların Köklü Değişimleri Ss, 157-164
Algeran Women’s Radical Evolution in Assia Djebar’s Nov El Called La Femme Sans Sepulture and Film Called La Nouba Des Femmes Du Mont Chenoua

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürkan Gümüşatam  
Kıbrıs Türk Söz Varlığının Belgelenmesinde Bener Hakkı Hakeri’nin Çalışmaları Ss, 165-178
The Studies of Bener Hakki Hakeri on The Documentation of the Existance of Turkish Cypriot Vocabulary

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Salman Yıkmış  
Bireysel Bellekten Kolektif Belleğe: Dergâh’ı Su Basınca Ss, 179-192
From Individual Memory to Collective Memory: When the Dergâh was Flooded

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadriye Türkân  
Kıbrıs Türk Masallarında Şamanistik Evren Tasavvuru Ss, 194-204
Image of Shamanic Cosmos in Cyprus Turkish Folktales

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yaşar Özkandaş  
Muhafazakârlığın Kıyısında bir Kemalizm Değerlendirmesi: “ Türk İnkilâbina Bakışlar ” Ss, 217-225
On the Edge of Conservatism a Kemalist Assessment: “Views Into Turkish Revolution”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elmira Memedova Kekeç  
Sovyetler Dönemi Yaşnamelerinin Muhteva Özellikleri (Türkmen, Azerbaycan ve Kara Kalpak Yaşnameleri Örneğinde) Ss,
The Content Characterization of Yashname of Soviet Period (Based on Yashname of Turkmenian , Azerbaijan and Karakalpak )

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

V.A. Burnakov V.A. Burnakov Yaprak Pelin Uluışık  
Geleneksel Hakas İnançları Bağlamında Izıh Ss, 227-246
The Yzykh in the Context of Traditional Khakassian Beliefs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulmuttalip İpek  
Nedim ’in “Köşk Kasidesi ”nin Tâhirü ’l-Mevlevî Tarafından Şerhi Ss,
TAHIRU’L-MEVLEVI ’S ANNOTATION oN NEDIM’S “MANOR EULOGY”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Modern Anlatıda Geleneğin İzleri ve “Bin Beyaz Turna" Ss, 23-38
Traces Of Tradition in the Modern Narratin and “Thou Sand Cranes”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aydın Afacan  
Evdeki Şiir: Antropo-Kozmik Bir Mekânın Çelişkileri Ss, 37-43
Poetry at Home:Discrepancies of an Anthropo-Cosmic Space

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Öztekin  
Ninniyi Divan Şairlerinden Dinlemek Ss, 45-68
Listen to the Lullaby of the Divan Poets

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkay Kanık  
Gastro Medya ve Gastro Kültürün Kavramsal İncelemesi Ss, 83-98
A Conceptual Exploration of Gastro Media and Gastro Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook