• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


88 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2016-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Onur Bilge Kula  
“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Sosyal-Siyasal Ayrımlaşmanın Anlatılaştırımı Ss, 9-22
The NarratIvatIon Of SocIal And PolItIcal DIfferentIatIon In The Novel “A Strangeness In My MInd”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
MODERN ANLATIDA GELENEĞİN İZLERİ VE “BİN BEYAZ TURNA" Ss, 23-38
TRACES OF TRADITIO N IN THE MODERN NARRATIO N AND “THOU SAND CRANES”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın Afacan  
Evdeki Şiir: Antropo-Kozmik Bir Mekânın Çelişkileri Ss, 37-43
Poetry at home:discrepancies of an anthropo-cosmic space

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Öztekin  
NİNNİYİ DİVAN ŞAİRLERİNDEN DİNLEMEK Ss, 45-68
LIsten to the Lullaby of the DIvan Poets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Kurt  
‘Birlik ve Beraberlik’ Oyunları: Yakın Dönem Dans Sahnesinde (Sıradan) Milliyetç i Semboller ve Temalar Ss, 69-82
Dances of ‘Unity and Solidarity’: (Banal) Nationalist Symbols and Themes In Contemporary Folk Dance Performances

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Kanık  
GASTRO MEDYA VE GASTRO KÜLTÜRÜN KAVRAMSAL İNCELEMESİ Ss, 83-98
A CONCEPTUAL EXPLORATIO N OF GASTRO MEDIA AND GASTRO CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsel Çağlar Abiha  
Geleneksel Halk Sanatında Şahmaran Motifleri ve Bu Motiflerin Dili Ss, 99-116
The Motifs of Shahmaran and the Language of These Motifs in the Traditional Folk Art

Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Alay  
Türk Halk Şiirinde Öteki Gerçeklik Olarak İroni Ss, 117-130
Irony as the Alternate Realty in Turkish Folk Poem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şirvan Kalsın  
Bağdaşıklık ve Kutadgu Bilig’de Sözcük Bağdaşıklığı Ss, 131-146
Cohesion and Lexical Cohesion in Kutadgu Bilig

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Tomat Yılmaz  
ASSİA DJEBAR’IN MEZARI OLMAYAN KADIN ADLI ROMANIYLA LA NOU BA DES FEMMES DU MONT CHENOU A ADLI FİLMİNDE CEZAYİRLİ KADINLARIN KÖKLÜ DEĞİŞİMLERİ Ss, 157-164
ALGERAN WOMEN’S RADICAL EVO LUTIO N IN ASSIA DJEBAR’S NOV EL CALLED LA FEMME SANS SEPULTURE AND FI LM CALLED LA NOUBA DES FEMMES DU MONT CHENOUA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Gümüşatam  
KIBRIS TÜRK SÖZ VARLIĞININ BELGELENMESİNDE BENER HAKKI HAKERİ’NİN ÇALIŞ MALARI Ss, 165-178
THE STUDIES OF BENER HAKKI HAKERİ ON THE DOCUMENTATIO N OF THE EXISTANCE OF TURKISH CYPRIO T VO CABULARY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Salman Yıkmış  
BİREY SEL BELLEKTEN KOLEKTİF BELLEĞE: DERGÂH’I SU BASINCA Ss, 179-192
From IndIvIdual Memory to CollectIve Memory: When the Dergâh was Flooded

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Türkân  
KIBRIS TÜRK MASALLARINDA ŞAMANİSTİK EVREN TASAVVURU Ss, 194-204
Image of Shamanic Cosmos in Cyprus Turkish Folktales

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Özkandaş  
MUHAFAZAKÂRLIĞIN KIYISINDABİR KEMALİZM DEĞERLENDİRMESİ: “ TÜRK İNKILÂBINA BAKIŞ LAR ” Ss, 217-225
ON THE EDGE OF CONSERVATISM A KEMALIST ASSESSMENT: “VIEWS INTO TURKISH REVOLUTION”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira Memedova Kekeç  
SOVYETLER DÖNEMİ YAŞNAMELERİNİN MUHTEVA ÖZELLİKLERİ (TÜRKMEN, AZERBAYCAN VE KARA KALPAK YAŞNA MELERİ ÖRNEĞİNDE) Ss,
The Content Characterization of Yashname of Soviet Period (Based on Yashname of Turkmenian , Azerbaijan And Karakalpak )

Özet | Abstract | Tam Metin |

V.A. Burnakov Çeviren: Yaprak Pelin Uluışık  
GELENEKSEL HAKAS İNANÇLARI BAĞLAMINDA IZIH Ss, 227-246
The Yzykh in The Context of Traditional Khakassian Beliefs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmuttalip İpek  
Nedim ’in “Köşk Kasidesi ”nin Tâhirü ’l-Mevlevî Tarafından Şerhi Ss,
TAHIRU’L-MEVLEVI ’S ANNOTATION oN NEDIM’S “MANOR EULOGY”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr