• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


66 SayıEditör
Metin KARADAĞ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Canan İleri  
Eskişehir Ağızlarından Türkiye Türkçesinin Söz Varlığına Katkıları Ss, 9-22
Contributions to the Lexicology of the Anatolian Turkish From the Dialects of Eskişehir

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri  
Gülsüm Cengiz’in Şiirlerinde Mitlerin İzi Ss, 121-136
Cengiz Gülsüm Poems Myths Evidence

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oktay Yivli  
Ferit Edgü’de Gerçeklik Sorunsalı Ss, 137-143
The Problematic of Reality in Ferit Edgü

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Meşa Selimoviç’in Dervişve Ölüm Adlı Romanında Ölüm Olgusu Ss, 145-156
The Death Phenomenon in Mesa Selimovic’s Deth and Dervish Novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İ.Seçkin Aydın  
Türkçe Kavramının Metaforik Algılanma Biçimleri Ss, 173-187
Metaphorıc Conceptıons Related to “Turkısh ” Concept

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Cengiz  
Tarihsel Sosyolojide Yöntemi Bulmak ya da Doğan Ergun Üzerine Bir Deneme Ss, 189-207
Fındıng Method in Hıstorıcal Socıology or An Essay About Doğan Ergun

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Refiye Okuşluk Şenesen  
Türk Halk Kültüründe Bolluk ve Bereketle İlgili İnanç ve Uygulamalarda Eski Türk Kültürü İzleri Ss, 209-228
Turkish Folk Culture of Abundance and Fertile Old Turkish Culture of Belief and Traces of Applications

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aktan Müge Yılmaz  
Sembolik ve Gerçek Anlamlarıyla Türkü Metinlerine Yansıyan Hayvanlar Ss, 229-250
The Animals Used in the Texts of Folk Songs With Their Real and Symbolic Meanings

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sezai Coşkun  
Sabahattin Kudret Aksal’ın Hikâyelerinde Temel İzlekler ve Çeşitli Meseleleriyle ‘Küçük İnsan Ss, 251-271
Basic Topics in Sabahattin Kudret Aksal’s Stories and ‘Ordinary Human’ With Various Problems

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fesun Koşmak  
Alman Yazar Heinrich Böll’ün Kısa Hikayelerinde II. Dünya Savaşı’nın İzleri Ss, 23-28
Traces of the Second World War, the German aut hor Heinric h Böll’ün Short Stories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlker Özdemir  
Kültürlerarası İletişimin Önemi Ss, 29-83
The Importance of Intercultural Communication

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Şirin  
Gazete, Kitap, Tiyatro Karşısında İmajini Korumaya Çalışan Sultan ve Maiyeti: Sultan II. Abdülhamid ve Ahmet Nermi Ss, 39-55
Newspaper, Books , Theater for the Protection of employees against the image , the Sultan and his entourage : Sultan Abdulhamid II and Ahmet Nermi

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Öz  
Online Gazetecilikte Interaktivite Olanaklarının İncelenmesi Ss, 57-64
An Analysıs of Interactıvıty Possıbılıtıes In Onlıne Journalısm

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Mardin'de Evlilikler Ss, 65-79
Marriage in Mardin

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Jülide Akyüz Orat  
Hapishane Islahatı Bağlamında Çerkes Hapishanesinin Modernleşme Çalışmaları Ss, 81-94
The Modernization Movements in Çerkes Prison at the Context of Prison Renovation

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres  
Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Çokluk, İyelik ve Soru Ekleri Ss, 95-104
Plural, Possesive and Interrogative Suffixes in Salir Turkish and Turkmen Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayalp Talun İnce  
Yazınsal Çeviride Biçem Aktarımı Sorunu Ss, 105-120
The Problem of Style Transfer at Literary Translation

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr