• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


66 SayıEditör
Metin KARADAĞ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Canan İleri  
Eskişehir Ağızlarından Türkiye Türkçesinin Söz Varlığına Katkıları Ss, 9-22
Contributions to the Lexicology of the Anatolian Turkish From the Dialects of Eskişehir

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri  
Gülsüm Cengiz’in Şiirlerinde Mitlerin İzi Ss, 121-136
Cengiz Gülsüm Poems Myths Evidence

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oktay Yivli  
Ferit Edgü’de Gerçeklik Sorunsalı Ss, 137-143
The Problematic of Reality in Ferit Edgü

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Meşa Selimoviç’in Dervişve Ölüm Adlı Romanında Ölüm Olgusu Ss, 145-156
The Death Phenomenon in Mesa Selimovic’s Deth and Dervish Novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İ.Seçkin Aydın  
Türkçe Kavramının Metaforik Algılanma Biçimleri Ss, 173-187
Metaphorıc Conceptıons Related to “Turkısh ” Concept

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Cengiz  
Tarihsel Sosyolojide Yöntemi Bulmak ya da Doğan Ergun Üzerine Bir Deneme Ss, 189-207
Fındıng Method in Hıstorıcal Socıology or An Essay About Doğan Ergun

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Refiye Okuşluk Şenesen  
Türk Halk Kültüründe Bolluk ve Bereketle İlgili İnanç ve Uygulamalarda Eski Türk Kültürü İzleri Ss, 209-228
Turkish Folk Culture of Abundance and Fertile Old Turkish Culture of Belief and Traces of Applications

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aktan Müge Yılmaz  
Sembolik ve Gerçek Anlamlarıyla Türkü Metinlerine Yansıyan Hayvanlar Ss, 229-250
The Animals Used in the Texts of Folk Songs With Their Real and Symbolic Meanings

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sezai Coşkun  
Sabahattin Kudret Aksal’ın Hikâyelerinde Temel İzlekler ve Çeşitli Meseleleriyle ‘Küçük İnsan Ss, 251-271
Basic Topics in Sabahattin Kudret Aksal’s Stories and ‘Ordinary Human’ With Various Problems

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fesun Koşmak  
Alman Yazar Heinrich Böll’ün Kısa Hikayelerinde II. Dünya Savaşı’nın İzleri Ss, 23-28
Traces of the Second World War, the German aut hor Heinric h Böll’ün Short Stories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlker Özdemir  
Kültürlerarası İletişimin Önemi Ss, 29-83
The Importance of Intercultural Communication

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Şirin  
Gazete, Kitap, Tiyatro Karşısında İmajini Korumaya Çalışan Sultan ve Maiyeti: Sultan II. Abdülhamid ve Ahmet Nermi Ss, 39-55
Newspaper, Books , Theater for the Protection of employees against the image , the Sultan and his entourage : Sultan Abdulhamid II and Ahmet Nermi

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Öz  
Online Gazetecilikte Interaktivite Olanaklarının İncelenmesi Ss, 57-64
An Analysıs of Interactıvıty Possıbılıtıes In Onlıne Journalısm

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Mardin'de Evlilikler Ss, 65-79
Marriage in Mardin

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Jülide Akyüz Orat  
Hapishane Islahatı Bağlamında Çerkes Hapishanesinin Modernleşme Çalışmaları Ss, 81-94
The Modernization Movements in Çerkes Prison at the Context of Prison Renovation

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres  
Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Çokluk, İyelik ve Soru Ekleri Ss, 95-104
Plural, Possesive and Interrogative Suffixes in Salir Turkish and Turkmen Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayalp Talun İnce  
Yazınsal Çeviride Biçem Aktarımı Sorunu Ss, 105-120
The Problem of Style Transfer at Literary Translation

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook